YXN  
尤小宁


CONTACT US 


T: (86) 10 1346 6619 407

QQ: 10515236

WeChat Official Account: Xiaoning You

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

&「 Beijing 


For general enquiry, please contact: 

yxndesign@gmail.com / yxndesign@163.com 

For Weibo, please contact: 

weibo.com/youxiaoning

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“视觉表现”与"视觉功能",是我们探索的主要内容。

“视觉表现”即有着表现主义色彩的视觉探索,尝试突破固有的思考边界,使视觉尽可能不受牵制的去发挥它的力量;而“视觉功能”是结合企业背景、产品属性、市场需求,也就是在项目中去探索和实现平面视觉带来的价值、意义与功能。


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

「合作意向简报」下载↓

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————