YXN  
尤小宁


CONTACT US 


T: (86) 10 1346 6619 407

QQ: 10515236

WeChat Official Account: Xiaoning You

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

&「 Beijing 


For general enquiry, please contact: 

yxndesign@gmail.com / yxndesign@163.com 

For Weibo, please contact: 

weibo.com/youxiaoning

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

工作室主要以品牌视觉、产品包装、用户界面等平面图形为主要内容的相关服务。比起在思想上的规矩和趋同,我们更倾向去尝试在视觉语言上的多样性和准确性,以图形视觉为入口去探索背后的气质和信息,让内容传达更具针对性和特殊性。


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

「合作意向简报」下载↓

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————